Jdi na obsah Jdi na menu
 


Priečinok/preddefinovaný kľúč

Popis

HKEY_CURRENT_USER

Obsahuje hlavné informácie o konfigurácii pre aktuálne prihláseného používateľa. Na tomto mieste sú uložené priečinky, farby na obrazovke a nastavenie ovládacieho panela používateľa. Tieto informácie sú spojené s profilom daného používateľa. Pre tento kľúč sa niekedy používa skratka "HKCU."

HKEY_USERS

Obsahuje všetky používateľské profily aktívne načítané v počítači. HKEY_CURRENT_USER je podkľúčom kľúča HKEY_USERS. Pre kľúč HKEY_USERS sa niekedy používa skratka HKU.

HKEY_LOCAL_MACHINE

Obsahuje informácie o konfigurácii daného počítača (pre ľubovoľného používateľa). Pre tento kľúč sa niekedy používa skratka HKLM.

HKEY_CLASSES_ROOT

Je podkľúčom kľúča HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Informácie uložené na tomto mieste zabezpečujú pri otváraní súboru s použitím Prieskumníka (Windows Explorer) otvorenie správneho programu. Pre tento kľúč sa niekedy používa skratka HKCR. V systéme Windows 2000 a v novších verziách sú tieto informácie uložené pod kľúčom HKEY_LOCAL_MACHINE a aj kľúčom HKEY_CURRENT_USER. Kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes obsahuje predvolené nastavenia, ktoré sa môžu vzťahovať na všetkých používateľov lokálneho počítača. Kľúč HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes obsahuje nastavenia, ktoré prepisujú predvolené nastavenia, a vzťahujú sa iba na interaktívneho používateľa. Kľúč HKEY_CLASSES_ROOT poskytuje prehľad databázy Registry, ktorý vzniká zlúčením informácií z týchto dvoch zdrojov. HKEY_CLASSES_ROOT poskytuje aj zobrazenie zlúčených informácií pre programy určené pre staršie verzie systému Windows. Ak chcete zmeniť nastavenie pre interaktívneho používateľa, zmeny je potrebné uskutočňovať pod kľúčom HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, a nie pod kľúčom HKEY_CLASSES_ROOT. Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia, zmeny je potrebné uskutočňovať pod kľúčom HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ak kľúče zapisujete do kľúča pod kľúčom HKEY_CLASSES_ROOT, systém informácie ukladá pod kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ak hodnoty zapisujete do kľúča pod kľúčom HKEY_CLASSES_ROOT a tento kľúč už existuje pod kľúčom HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, systém bude informácie ukladať na toto miesto, a nie pod kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.

HKEY_CURRENT_CONFIG

Obsahuje informácie o hardvérovom profile, ktorý lokálny počítač používa pri spúšťaní systému.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené aktuálne definované typy údajov, ktoré systém Windows používa. Maximálny rozsah názvu hodnoty je:

Windows Server 2003 a Windows XP: 16 383 znakov

Windows 2000: 260 znakov ANSI alebo 16 383 znakov Unicode

Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znakov

Hodnoty typu Long (viac ako 2 048 bajtov) musia byť uložené ako súbory s názvami súborov uloženými v databáze Registry. Vďaka tomu môže databáza Registry pracovať efektívnejšie. Maximálna veľkosť hodnoty je:

Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003: V rámci dostupnej pamäte

Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 bajtov

Poznámka. Pre celkovú veľkosť všetkých hodnôt kľúča existuje limit 64 kB.

Názov

Typ údajov

Popis

Binárna hodnota

REG_BINARY

Nízkoúrovňové binárne údaje. Väčšina informácií o hardvérových súčastiach je uložená vo forme binárnych údajov a v Editore databázy Registry sa zobrazuje v šestnástkovom formáte.

Hodnota DWORD

REG_DWORD

Údaje reprezentované číslom s dĺžkou 4 bajty (32-bitové celé číslo). Mnohé parametre pre ovládače zariadení a služby sú tohto typu, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v dvojkovom, šestnástkovom a desiatkovom formáte. Súvisiacimi hodnotami sú DWORD_LITTLE_ENDIAN (najmenej podstatný bajt sa nachádza na adrese najnižšej úrovne) a REG_DWORD_BIG_ENDIAN (najmenej podstatný bajt sa nachádza na adrese najvyššej úrovne).

Rozšíriteľná reťazcová hodnota

REG_EXPAND_SZ

Reťazec údajov s premenlivou dĺžkou. Tento typ údajov zahŕňa premenné interpretované vtedy, keď údaje využíva program alebo služba.

Hodnota viacnásobného reťazca

REG_MULTI_SZ

Viacnásobný reťazec. Hodnoty obsahujúce zoznamy alebo viaceré hodnoty v čitateľnej forme sú prevažne tohto typu. Položky sú oddelené medzerami, čiarkami alebo inými značkami.

Textová hodnota

REG_SZ

Textový reťazec s pevnou dĺžkou.

Binárna hodnota

REG_RESOURCE_LIST

Rad vnorených polí určených na ukladanie zoznamu prostriedkov, ktorý používa ovládač hardvérového zariadenia alebo jedno z ovládaných fyzických zariadení. Tieto údaje systém rozpoznáva a zapisuje do stromu \ResourceMap, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.

Binárna hodnota

REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST

Rad vnorených polí určený na ukladanie zoznamu možných hardvérových prostriedkov, ktoré môže ovládač alebo jedno z ovládaných fyzických zariadení používať. Podmnožinu tohto zoznamu zapisuje systém do stromu \ResourceMap. Tieto údaje rozpoznáva systém, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.

Binárna hodnota

REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR

Rad vnorených polí určený na ukladanie zoznamu prostriedkov, ktorý používa fyzické hardvérové zariadenie. Tieto údaje systém rozpoznáva a zapisuje do stromu \HardwareDescription. V Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.

Žiadna

REG_NONE

Údaje bez konkrétneho typu. Tieto údaje zapisujú do databázy Registry systém alebo aplikácie, v Editore databázy Registry sa zobrazujú v šestnástkovom formáte ako binárna hodnota.

Prepojenie

REG_LINK

Reťazec vo formáte Unicode, ktorý pomenúva symbolické prepojenie.

Hodnota QWORD

REG_QWORD

Údaje reprezentované 64-bitovým celým číslom. Tieto údaje sa v Editore databázy Registry zobrazujú ako binárna hodnota, po prvýkrát boli použité v systéme Windows 2000.

 

 

 

Podregister databázy Registry predstavuje skupina kľúčov, podkľúčov a hodnôt v databáze Registry, ktorá má množinu podporných súborov so zálohami jej údajov. Podporné súbory pre všetky podregistre s výnimkou HKEY_CURRENT_USER sa v systémoch Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 nachádzajú v priečinku Systemroot\System32\Config; podporné súbory pre HKEY_CURRENT_USER sa nachádzajú v priečinku Systemroot\Profiles\Username. Prípony názvov súborov v týchto priečinkoch a v niektorých prípadoch aj chýbajúce prípony udávajú typ údajov, ktoré súbory obsahujú.

Podregistre databázy Registry

Podporné súbory

HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM

Sam, Sam.log, Sam.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\Security

Security, Security.log, Security.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software

Software, Software.log, Software.sav

HKEY_LOCAL_MACHINE\System

System, System.alt, System.log, System.sav

HKEY_CURRENT_CONFIG

System, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log

HKEY_USERS\DEFAULT

Default, Default.log, Default.sav

 

 

V systéme Windows 98 majú súbory databázy Registry názov User.dat a System.dat. V systéme Windows Millennium Edition majú súbory databázy Registry názov Classes.dat, User.dat a System.dat.